Privacy

Privacy statement
 

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens?

Ballon Media N.V., met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen en ingeschreven bij de KBO onder nummer: 0425 148 327 (hierna Ballon Media) treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten/contacten voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacy policy.


Dit betekent dat Ballon Media de middelen en het doel voor de verwerking van deze gegevens vaststelt.
 

Algemeen

Ballon Media streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren bij elke verwerking van uw persoonsgegevens. We vinden het uiterst belangrijk om uw privacy en de persoonlijk levenssfeer te beschermen. We willen u zo goed mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

De informatie die we verzamelen, waarom we dat doen, hoelang we ze bewaren en wat uw privacy-rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen vindt u hieronder.

Voordat u onze website, app of producten gebruikt, nodigen wij u uit de tijd te nemen om deze privacy policy aandachtig te lezen. In onderstaand privacy beleid geven wij aan welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

We zijn sterk begaan met uw persoonsgegevens, hebben veel geïnvesteerd in hun bescherming en zijn daar ook permanent mee bezig. Zonder te beweren dat het niet beter kan, noemen we onszelf daarom ‘GDPR proof’.
 

Korte inleiding tot de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Met ingang van 25 mei 2018 is een wetgeving van kracht die uw rechten regelt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze verordening en de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. De belangrijkste begrippen in deze nieuwe wetgeving (vaak GDPR genoemd) zijn betrokkenen, persoonsgegevens, en verwerkingen. De betrokkene, dat bent u, de natuurlijke persoon die deze website bezoekt, gebruikt maakt van onze diensten of onze producten koopt. Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die met betrekking tot u hebben: dat kan zijn: uw naam, email adres, maar ook uw contacten met ons, wat u ons in een contactformulier hebt meegedeeld of de historiek van uw aankopen. Wat we met deze persoonsgegevens doen, is ze verwerken.
 

Wat betekent ‘verwerking van gegevens’?

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, archiveren, wissen, combineren, vernietigen… van gegevens.
 

De verwerking van uw persoonsgegevens en waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Nieuwsbrief: Informeren over (nieuwe) producten en diensten van Ballon Media
 • Prestaties opvolgen
 • Beste service aan te bieden
 • Aanvraag van onze producten en diensten in behandeling te nemen
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Studies, testen en statistieken bij houden
 • Klanten- en facturatiebeheer en alle gerelateerde diensten
 

Op welke wettelijke basis verwerken we uw persoonsgegevens ?

Elk gebruik van uw persoonsgegevens moet een wettelijke basis hebben. Wij verwerken uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, uw toestemming, de uitvoering van een overeenkomst, en wettelijke verplichtingen.

Voor bepaalde zaken, zoals het opsturen van nieuwsbrieven per email, maar ook het verzamelen van uw persoonsgegevens via allerlei acties, vragen we uw toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken. Dat kan eenvoudig, meestal door de knop ‘uitschrijven’ te klikken die u in elk van deze e-mails vindt. Voor Ballon Media is de toestemming de belangrijkste wettelijke basis voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Soms hebben we een “wettelijke verplichting” om persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van onze contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid.

We bewaren ook gegevens op basis van ons “gerechtvaardigd belang”. Dit “gerechtvaardigd belang” omvat die activiteiten die u als klant of als contact kan verwachten dat wij ze als uitgever nodig hebben om ons werk degelijk uit te voeren. Het gaat bijvoorbeeld om het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Ten slotte hebben wij natuurlijk persoonsgegevens nodig om de overeenkomst die we met u hebben te kunnen uitvoeren, zoals identificatiegegevens, adresgegevens en contactgegevens.
 

Welke persoonsgegevens bewaren we van u?

Welke persoonsgegevens we van u bewaren hangt af van de relatie die u met ons hebt. We noemen dit categorieën van betrokkenen.  
 

Relatie Omschrijving
NIET-KLANT De natuurlijke persoon die de website bezoekt zonder zich kenbaar te maken en zonder ons persoonsgegevens te geven;
De natuurlijke persoon die gebruikt maakt van onze vrijblijvende diensten, zoals inschrijven op een nieuwsbrief, een contactformulier invullen.
De natuurlijke persoon waarvan we via diverse kanalen, zoals bijvoorbeeld wedstrijden, promoties, acties, websites, apps, persoonsgegevens verzamelen.
 
KLANT De natuurlijke persoon die via één van onze websites producten koopt of diensten afneemt.
 
BUSINESS KLANT De medewerkers van een business klant, met wie wij - in functie van onze samenwerking - contacten onderhouden.

 
We overlopen hieronder per categorie van betrokkene hoe we uw persoonsgegevens verwerken, of u zich hiertegen kan verzetten, en wat de gevolgen daarvan zijn. Daarna overlopen we welke uw rechten als betrokkene zijn.
 

Welke persoonsgegevens verwerken we van de niet-klant?

Wanneer u als bezoeker van onze website geen persoonsgegevens meedeelt, bewaren we geen persoonsgegevens. Afhankelijk van de instellingen van de browser is het mogelijk dat cookies op het toestel van de gebruiker worden geplaatst. Zie hieronder voor onze cookie policy.

Sommige van onze diensten zijn geheel vrijblijvend. Het gaat om de nieuwsbrief, het invullen en opsturen van een contactformulier, of om een telefonisch, mondeling (persoonlijk) of schriftelijk contact. In dat geval bewaren we uw e-mailadres, en andere contactinformatie die u ons bezorgt. Deze verwerking gebeurt in het kader van uw toestemming. Nieuwsbrieven worden opgestuurd zolang de toestemming niet is ingetrokken. Persoonsgegevens in het kader van een contact of contactformulier worden bijgehouden zolang als nodig voor een goede opvolging van de vraag en van het nuttig bijhouden van een historiek van onze contacten.

Hoe verkrijgen we uw persoonsgegevens?
Via diverse kanalen, zoals bijvoorbeeld wedstrijden, promoties, acties, websites, apps kunnen wij ten slotte persoonsgegevens verzamelen van personen die (nog) geen relatie of klant zijn.

Alle gegevens die we van u als niet-klant verzamelen, doen we op basis van uw toestemming. Daarna gebeuren sommige bijkomende verwerkingen zoals uitgelegd op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens via een derde verkrijgen. In dat geval zal ofwel deze derde u hiervan vooraf op de hoogte brengen, ofwel doen wij dit. We kunnen dit doen aan de hand van een eerste contact of mailing.

Nieuwsbrief
Ballon Media biedt nieuwsbrieven aan, waarop de gebruikers zich kunnen inschrijven. Hierin staat actualiteit, evenementen, nieuws en nieuwe producten waarmee we geïnteresseerden willen informeren. Uw e-mailadres wordt aan de lijst van abonnees op de nieuwsbrief toegevoegd. Iedere nieuwsbrief bevat een link om u af te melden. U mag ook steeds een mail sturen naar marketing@ballonmedia.com om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief. Dit abonneebestand is in handen van Ballon Media.

U kan ook ten aller tijden uw gegevens aanpassen of eventueel verwijderen.

We verstrekken uw abonneegegevens nooit aan derden, tenzij hier specifieke toestemming voor wordt gevraagd.

Hebt u uw ingeschreven op een nieuwsbrief, dan kunnen uw gegevens ook gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe initiatieven van Ballon Media, van acties en wedstrijden en van uitbreidingen in onze catalogus.

Website en apps
De persoonsgegevens die wij via onze websites en apps verzamelen, worden voor de volgende doeleinden gebruikt: om statistieken op te maken en analyses uit te voeren, met als doel de kwaliteit van onze websites en van onze dienstverlening te verbeteren. Als wij bijvoorbeeld weten dat heel wat websitegebruikers ondanks een ‘help’ artikel op de klantenservice alsnog bellen naar de klantendienst, dan leren wij daaruit en kunnen wij onze onlinedienstverlening verbeteren.
 

Welke persoonsgegevens verwerken we van u als klant?

Van u als klant bewaren we contact- en identiteitsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, email adres…), facturatie gegevens. We kunnen eveneens uw aankoopgeschiedenis of uw browsehistoriek (naar welke boeken of diensten u hebt gekeken) bijhouden. Noteer dat we géén gevoelige gegevens bijhouden. De wettelijke grondslag is de uitvoering van de overeenkomst en wat betreft de historiek, eveneens op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 

Welke persoonsgegevens verwerken we van u als business klant?

De verwerking van persoonsgegevens van business klanten is enkel van belang als dit een natuurlijk persoon is. Als de business klant een rechtspersoon is, geldt het privacy beleid enkel voor de persoonsgegevens van medewerkers (voornamelijk contactgegevens) die wij in het kader van onze relatie met de business klant verwerken. Uw rechten zijn hieronder beschreven. Voor meer details nodigen we u uit ons te contacteren.
 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens:

We bewaren identificatiegegevens zolang als redelijkerwijze nodig in het kader van onze relatie met de gebruikers. E-mails met schriftelijke vragen worden zolang als nodig voor de beantwoording en afhandeling ervan bewaard.

Dit verschilt per doel. We houden deze gegevens bij zolang nodig om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De termijn kan soms bijvoorbeeld langer zijn om wettelijke verplichtingen na te komen (bv. facturatiegegevens).

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden deze gegevens gewist of geanonimiseerd.
 

Persoonsgegevens verkopen aan derde partijen of doorgeven?

Verkopen:

We verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Klant geeft toelating:

Er wordt toelichting gegevens over de derde partij, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Dit alles gebeurt met een expliciete kennisgeving.

Als het nodig is voor onze dienstverlening:

Sommige databanken zijn toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht. We letten erop dat ook zij uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren. Daarvoor worden de nodige verwerkersovereenkomsten opgesteld. 

Rechtsopvolgers:

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen binnen de Ballon Media.
 

Wat zijn uw privacy-rechten als klant of als niet-klant

 1. Recht van inzage:

Op uw verzoek bezorgen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u graag bijkomende informatie wil ontvangen, kunnen wij u volgende toelichten:

 • Verwerkingsdoeleinden;
 • Bewaartermijn + welke criteria dit bepalen;
 • Bron van de gegevens als wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen.
 
 1. Recht op rectificatie:

 Stel de gegevens zijn foutief, onvolledig, ongepast of verouderd, dan mag u dit laten rechtzetten. Probeer zeker elke wijziging te melden. Op deze manier blijven uw gegevens zo goed mogelijk up-to-date.  
 

 1. Recht uw gegevens te verwijderen (“gegevenswissing”). In de volgende gevallen kan u ons vragen uw persoonsgegevens te wissen:
 2. Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Uw persoonsgegevens werden verzameld toen u nog minderjarig was.
 

Het kan zijn dat wij niet altijd alle persoonsgegevens kunnen verwijderen. We zullen u daarover nader informeren in ons antwoord op uw verzoek.
 

 1. Beperking van gegevens: U heeft het recht te vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperkten in volgende gevallen:
 • Juistheid wordt betwist;
 • Verwerking is onrechtmatig.
 

Hoe kan u privacy rechten uitoefenen?

Om uw recht van inzage uit te oefenen moet uw identiteit mogelijk bewezen worden. Zo voorkomen we ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens. Mochten er twijfels zijn bij deze identificatie, zullen wij naar bijkomende informatie mogen vragen.
 

Wanneer krijgt u een antwoord?

We reageren zo vlug mogelijk, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Het aantal verzoeken en de complexiteit, kan dit termijn in extreme omstandigheden nog eens verlengen met twee maanden. Mocht dit gebeuren, brengen we u hiervan steeds op de hoogte.

U krijgt in ieder geval een transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord.
 

Klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Ballon Media u graag door naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit [https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be]. We verkiezen natuurlijk dat u ons eerst aanspreekt over een klacht, om ons toe te laten samen een oplossing te vinden voor het probleem.
 

Cookiebeleid

Cookies zijn stukjes informatie die op uw eigen computer of mobile toestel bewaard worden. Deze worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren. Er bestaan verschillende cookies.
 

Waarvoor gebruikt Ballon Media cookies:

We gebruiken enkel cookies voor web functionaliteit. We gebruiken geen tracking cookies.
 

Google analytics:

Ballon Media maakt gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit stelt Ballon Media in staat om haar websites aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers. Andere derden die via onze websites cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, twitter, Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de contant te promoten (vind ik leuk) of te delen (tweet).
 

Beveiliging

We streven ernaar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van Ballon Media. We zorgen voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgebonden gegevens zijn uitermate belangrijk voor ons.

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Bij privacygevoelige projecten wordt een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. We gebruiken ook allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen zoals: beveiliging met paswoord, antivirus, toegangscontroles voor werknemers, harddisk, …

Indien Ballon Media verwijst naar andere sites van derden (sociale media, organisatoren door Ballon Media gesponsorde events, etc.) vallen deze niet onder het toepassingsgebied van onze privacy policy.  Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Als er betalingsgegevens worden verstrekt, gebruiken we beveiligde verbindingen.
 

Disclaimer van dit privacybeleid.

Het is mogelijk dat bepaalde zaken nog niet of nog niet volledig werken als beschreven. We kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Dit heeft hoe dan ook geen invloed op uw rechten die de GDPR u geeft en die u vanaf 25 mei 2018 kan uitoefenen.
 

Blijf op te hoogte

Ballon Media kan het privacy beleid wijzigen. We vragen u daarom steeds de laatste versie te raadplegen op onze website.
 

Contact

Voor vragen of opmerkingen in verband me de verwerking van uw persoonsgegevens door Ballon Media, kan u zich wenden tot volgend e-mailadres: privacy@ballonmedia.com.